Ευρετήριο Άρθρου

Νομική Βάση

 

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και όταν ο σκοπός της συλλογής είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Η νομική βάση της επεξεργασίας αν και συνήθως συνίσταται στη δική σας ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση, μπορεί επίσης να απορρέει από: 

  • την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση που έχει καταρτισθεί ανάμεσά μας
  • τη διαφύλαξη νομίμων συμφερόντων των χρηστών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του σχολείου
  • τη συμμόρφωση με το νόμο (εκπαιδευτική νομοθεσία, φορολογική νομοθεσία, κλπ) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου.