Ευρετήριο Άρθρου

Ασφάλεια


Για την προστασία των επισκεπτών, των μαθητών μας και των γονέων ή κηδεμόνων τους, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. 


Ειδικότερα, εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα συστήματα για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σχολείο μας, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας.   


Σε περίπτωση που κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτοί θα σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.


Σύμφωνα με την αρχή της «ελαχιστοποίησης των δεδομένων» τα παραπάνω μέτρα κρίνονται ως κατάλληλα και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία.