Ευρετήριο Άρθρου

Σκοποί επεξεργασίας

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι αποκλειστικοί σκοποί της επεξεργασίας συνίστανται στην:

  • παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προς τους μαθητές του σχολείου μας και της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμούς, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ),
  • εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων, ιδίως απέναντι στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας (όπως, για παράδειγμα, η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων). 
  • ανάγκη επικοινωνίας μας με τους γονείς των μαθητών μας για θέματα που αφορούν στη φοίτησή τους.
  • ενημέρωσή των γονέων ή/και τρίτων σχετικά με τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και το πρόγραμμα του σχολείου μας
  • συμμετοχή σας σε έρευνες και προγράμματα που διοργανώνουμε.
  • νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση· σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας (i) για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, (ii) για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, (iii) για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων μας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου, καθώς και (iv) για την τήρηση της ασφάλειας και τον εντοπισμό και πρόληψη απάτης.