Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Ξένες γλώσσες

Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών έχουν ως στόχο αφενός την εξοικείωση των παιδιών με την κάθε γλώσσα και την κατάκτησή της, κι αφετέρου την επαφή και τη γνωριμία με άλλους λαούς, πολιτισμούς και κουλτούρες.

Αγγλικά
Το μάθημα των αγγλικών διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και είναι οργανωμένο σε μικρές ομάδες. Στις μικρότερες τάξεις, η έμφαση δίνεται στη μεγάλη έκθεση στον προφορικό λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά εξοικειώνονται με τους ήχους της γλώσσας, ενώ, αργότερα, είναι σε θέση να συνδέουν με αυτή τη γνώση τα σύμβολα-γράμματα και τις λέξεις, και να τις νοηματοδοτούν. Στις μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία πραγματοποιείται σε πολλαπλά επικοινωνιακά πλαίσια,ενώ πραγματοποιείται μια πληθώρα δράσεων κι αξιοποιούνται διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Έτσι, τα παιδιά είναι ικανά όχι μόνο να αναπαράγουν γραμματικούς κανόνες, αλλά και να χρησιμοποιούν τις γλωσσικές δομές κατάλληλα, προκειμένου να εκφράσουν τα δικά τους νοήματα.

Γαλλικά / Γερμανικά
Το μάθημα των γαλλικών και των γερμανικών στοχεύει στην εκμάθηση της γλώσσας μέσω επικοινωνιακών μεθόδων, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μετάδοση τεχνικών κατανόησης κειμένου, ακουστικών δεδομένων και απλών γραμματικών φαινομένων, που είναι δυνατό να εφαρμοστούν κατά την εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας, ξένης ή/και μητρικής.

Τα παιδιά επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ε' δημοτικού.